Prestatieladder Socialer Ondernemen

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een meetinstrument. Het meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het doel ervan is om meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Zij doen dat bovendien kwalitatief op een goede manier.

Voordelen van het gebruik van de PSO voor bedrijven

·         Het wordt zichtbaar dat bedrijven socialer ondernemen ten opzichte van andere organisaties;

·         Een socialer imago / PR (analogie MVO People);

·         Diverse gemeenten, waterschappen, provincies en woningbouwverenigingen vragen de PSO uit bij opdrachten, in het kader van Social return bij aanbestedingen;

·         Sommige gemeenten vragen de PSO uit bij subsidieverordeningen;

·         Reguliere organisaties vragen de PSO uit bij opdrachten;

·         De PSO is eigendom van TNO en wordt, samen met de markt, continue doorontwikkeld tot landelijke standaard;

·         De PSO houdt binnen de doorontwikkeling rekening met de (markt)veranderingen in het Social domein, zoals Participatiewet en het quotum. De PSO sluit hier zoveel mogelijk op aan;  

·         Het PSO logo kan ook worden ingezet als aanduiding bij vacatures (wij zijn sociaal en staan open voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die willen solliciteren op onze vacatures);

·         De PSO levert veel publiciteit op voor uw organisatie, zo wordt er vaak aandacht aan gegeven door de media e.d. (artikelen, uitreikingen, contact gemeenten e.d.);

·         Ketenstimulering: De PSO stimuleert om zaken te doen met andere socialere (PSO) bedrijven door deze samenwerking mee te tellen in de PSO score.

Voordelen van het gebruik van de PSO voor gemeenten

·         Stimuleert bedrijven en organisaties om socialer te ondernemen en de inzet van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie structureel goed in te bedden in de organisatie;

·         Hulpmiddel voor inkopers: de PSO kan de huidige praktijk bij social return verbeteren;

·         Hulpmiddel bij de werkgeversbenadering: bedrijven die er belang bij hebben, nemen uit zichzelf initiatief om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te plaatsen;

·         Zicht op de sociale werkgevers in de regio (preferente werkgevers);

·         De gemeente kan zelf ook een PSO erkenning aanvragen (voorbeeldfunctie en hulpmiddel bij city marketing).

Vier prestatieniveaus

Aspirant status: 
 Bedrijven die voornemens zijn binnen 1 jaar te voldoen aan de kwalitatieve en kwantitatieve norm om voor een PSO erkenning in aanmerking te komen.
 Trede 1: 
 Bedrijven voldoen aan de basisnorm voor socialer ondernemen; meer mensen vanuit de kwetsbare doelgroep aan het werk als een bedrijf van dezelfde omvang. Men voldoet aan kwalitatieve eisen als het gaat om passend werk, begeleiding, functioneren en ontwikkeling.
 Trede 2: 
 Erkenning van bedrijven die ruim bovengemiddeld scoren als collega bedrijven en voldoen aan de kwaliteitseisen.
 Trede 3: 
 Erkenning van bedrijven die behoren tot de koplopers op het gebied van socialer ondernemen en voldoen aan de kwaliteitseisen.

 

TNO ontwikkelde de PSO in nauwe samenwerking met bedrijven uit verschillende branches, SW-bedrijven en Stichting PSO-Nederland en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit en de doorontwikkeling. 


Online rekentool

Met de online rekentool en een checklist kan een ondernemer zijn eigen niveau van sociaal ondernemen toetsen. Het geeft inzicht in waar het bedrijf staat en wat er nog moet gebeuren om de PSO-erkenning te krijgen. Klik hier voor de handleiding PSO.Bedrijven die zich willen certificeren voor PSO kunnen het Adviespunt Social Return inschakelen voor advies en begeleiding voor de certificering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Broeckaert. 06 109 860 29